Tập huấn An toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2018
Thực hiện kế hoạch 59/KH-TTYT ngày 4/6/2018 của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku về kế hoạch tập huấn an toàn lao động và phòng chống nghề nghiệp.
Nhằm mục đích giúp người lao động nắm bắt được những kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn sự cố trong quá trình làm việc, và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ.
Đề góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cũng như đảm bảo về kiến thức, kỹ năng thực hành trong công tác ATVSLĐ. Vừa qua vào ngày 21/6/2018 TTYT TP. Pleiku đã tổ chức buổi tâp huấn ATVSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghệp cho toàn bộ nhân viên của toàn trung tâm do 02 cán bộ TTYT dự phòng tỉnh giảng dạy. 
 
 
 
 Sau buổi tập huấn hầu hết các nhân viên y tế đã nắm được các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ và phong chống bệnh nghề nghiệp./.