Phòng KHTH

I. Giới thiệu chung:
- Phòng Kế hoạch -Tổng hợp được thành lập từ khi TTYT TP.Pleiku được Sở y tế cho phép đi vào hoạt động đến nay.

II. Nhân sự:

Trưởng phòng:          BS CKI Phạm Thanh Hưng

- Phó phòng:              BS CKI Nguyễn Thị Ngọc Huệ

- Tổng số nhân sự:       06 nhân viên.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các Phòng/Khoa lập kế hoạch thực hiện các hoạt động Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức công tác thường trực toàn viện, giao ban hàng ngày toàn viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức đào tạo về chuyên môn cho các thành viên trong bệnh viện; theo dõi, đôn đốc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

- Định hướng phát triển các chuyên khoa, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện, xây dựng các quy trình, các phác đồ điều trị, các kỹ thuật trình Giám đốc xét duyệt.

- Là đầu mối hướng dẫn, thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công tác bảo hiểm y tế.

- Tổ chức việc phối hợp công tác giữa các Phòng/Khoa trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh , báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương tiện phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

IV. Định hướng phát triển:

-Phòng Kế hoạch -Tổng hợp trong những năm tới, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện thực hiện những định hướng lớn sau:

- Phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Đa Khoa TP. Pleiku - Gia Lai đạt tiêu chí loại khá theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Đa Khoa TP. Pleiku - Gia Lai nâng quy mô giường bệnh lên 200 giường.